PSHK

Committees & Teams

Executive Committee (2017-2019)
President: Zidan Wang (HKU)
Vice-President: Xuming Zhang (PolyU)
Honorary Secretary: Shizhong Zhang (HKU)
Honorary Treasurer: Xin Wang (CityU)
Members: Junyi Zhu (CUHK)
Ophelia Tsui (HKUST)
Changsong  Zhou (HKBU)

Council Member List (2016-2018)
Chairman M. A. Van Hove (HKBU)
Members CUHK: D. H. L. Ng, Y. Wang and Y. L. Wu
CityU: K. S. Chan and X. Wang
HKBU: M. A. Van Hove and L. H. Tang
PolyU: D.Y.  Lei and X. M. Zhang 
HKUST: K. T. Law, S. W. Du and K. Y. M. Wong
HKU: H. F. Chau, J.H.C. Lee, Z.D. Wang and S.Z. Zhang

Statutory Members' names highlighted in italics

Campus Coordinators

Name Email
Dajun Wang (CUHK) djwang@phy.cuhk.edu.hk
Feng Wang (CityU) fwang24@cityu.edu.hk
Jack Tsz Fai Ng (HKBU) jacktfng@hkbu.edu.hk
Wing Man Tang (PolyU) wm.tang@polyu.edu.hk
Kam Tuen Law (HKUST) phlaw@ust.hk
Shi Zhong Zhang (HKU) shizhong@hku.hk
Physics Education Sub-committee

Quentin A. Parker (HKU, Leader)

Yilin Wu (CUHK)

Feng Wang (CityU)
Jack Tsz Fai Ng (HKBU)

Siu Hong Choy (PolyU)

Tian Wen Chen (HKUST)

Meng Su (HKU)

Women in Physics Sub-committee
Yi Wang (CUHK)
Jun Fan (CityU)
Jade Jue Shi (HKBU, Leader)
Wing Man Tang (PolyU)
Michael Altman (HKUST)
Jenny Lee (HKU)
Quan Li (CUHK)
External Affairs Sub-committee
Yi Wang (CUHK)
Ruiqin Zhang (CityU, Leader)
Michel A. Van Hove  (HKBU)
Dangyuan Lei (PolyU)
Michael K.Y. Wong (HKUST)
Quentin A. Parker (HKU)
Junyi Zhu (CUHK)
Xin Wang (CityU)

Copyright © 2016 Physical Society of Hong Kong. All rights reserved.